FINDIK HASAT DÖNEMİNE İLŞKİN MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ

 Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1. TARAFLAR

İŞVERENİN

Adı soyadı (unvanı) 
Adresi 

İŞÇİNİN

Adı soyadı 
Baba adı 
Doğum yeri ve yılı 
İkamet adresi   

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ:  İşveren tarafından gösterilecek  Ordu İl  sınırları içindeki işverence tespit edilmiş olan   fındık bahçelerinde , işveren veya vekilinin göstereceği yerler.

3. YAPILACAK İŞ:  Gübreleme yapma, ilaçlama yapma, budama, yabancı ot temizliği, hasat, fındık çuvalı taşıma

Mesai fındık bahçesinde başlar fındık bahçesinde son bulur.

İşçi eğer çuvalcı olmayı kabul ederse asgari ücretin %50 fazlasını almaya hak kazanacaktır.

İşçi başı işi belirlenen günde bitirdiği durumda %100 prim hakkedişi kazanacaktır. Opsiyonlu günün birinci günü %50 ikinci günü %25 hakediş kazanacaktır.

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :  Bu iş sözleşmesi, ……./……../…………. tarihinde başlamış olup, bitiş tarihi işyerinin ürün toplama  sezonu sonudur.

5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ………/………/…………

6. DENEME SÜRELERİ:  Deneme süresi …1 gün demek isterim ama min 2 oluyorsa 2 olsun Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

7. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.(İş Kanunu gereği düzenlenecek)

Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.

b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre öğlen 12.00 da başlayıp 13.30 da sona erer.

d) İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8-İşçi işveren tarafından gösterilen fındık bahçesinde, fındık toplama işinin mahiyetine uygun olarak verilecek tüm işleri yapmayı kabul eder.

9. TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması (çalışmaya engel hava koşulları,doğal afetler gibi) sonrası işin  tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren,  işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

10. ÜCRET

İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….YTL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. (Bu kısım günlük mü aylık mı netleştirilmesi gerekir)GÜNLÜK DE OLABİLİR !!!!! – Günlük olacak günlük brüt ücreti 104,47 TL’dir

11. ÜCRET ÖDEME ZAMANI

İşçi ücreti puantaj usulü ile sadece çalıştığı günler için ödenir.İşçinin sadece çalıştığı günler için günlük ücret üzerinden ödeme yapılacağı gibi sigorta primi de bu usule göre yatırılır.

12. ÖZEL ŞARTLAR

a) İşçi, işveren tarafından kendisine verilen tüm görevleri yapmakla mükelleftir.

b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

f) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

g) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

h) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

i) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

j) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde ya da işin bitiminde  kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

l) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Sözleşmenin bitim tarihi işyerinin fındık  sezonu sonudur. Fındık toplama sezonu sonu tarihi işverence  ürün sezonunun durumuna göre tespit edilir. İşçi bu tarihi kabul eder ve itiraz hakkı yoktur.

n) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

o) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, Ordu  mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

14. İki sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi, ……../……../…………… tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                                       İŞÇİ

(Kaşe-İmza)                                                                                             (Kaşe-İmza)

Adı Soyadı:                                                                                             Adı Soyadı: